Cabitaş Mühendislik Tic. Ltd. Şti.

CABİTAŞ MÜHENDİSLİK TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Cabitaş Mühendislik olarak, sizlerin web sitemizi kullanırken, ilgili formları doldurarak veya başka yollarla bize ilettiğiniz kişisel bilgilerinizin güvenliği üzerine oldukça önem veriyoruz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” madde başlığı altında veri sorumlusu olan Cabitaş Mühendislik Ticaret ve Limited Şirketi’nin adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK’nın 11. Maddesinde yer verilen hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Size, ilgili yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerde yer alan tanımlar hakkında bilgi vermek isteriz:

Açık rıza, kişinin bilinçli ve iradesiyle, kişisel verilerinin belirli bir amaçla işlenmesine izin verdiği anlamına gelir. Açık rıza, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda verilen bir onay olarak kabul edilir.

Anonim hale getirme, kişisel verileri, kişiyi tanımlayan niteliklerini ortadan kaldırmak suretiyle, kişiyi tanımlayabilecek şekilde geri dönüşümü olanaksız hale getirmektir.

Kişisel veri, bir gerçek kişiye ait olan her türlü bilgi olarak tanımlanır.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, saklanması, değiştirilmesi, sınıflandırılması, yeniden düzenlenmesi, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, açıklanması, paylaşılması, silinmesi veya yok edilmesi gibi faaliyetleri içerir.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin fiziksel olarak yok edilmesi veya geri dönüşümü olanaksız hale getirilmesi işlemidir. Bu işlem, kişisel verilerin artık işleme amacının gerçekleşmediği veya yasal zorunlulukların yerine getirildiği durumlarda gerçekleştirilir.

Veri işleyeni-sorumlusu, kişisel verileri toplayan, saklayan, işleyen veya kullanan gerçek bir kişi veya tüzel kişi olarak tanımlanır. Veri işleyeni, kişisel verileri toplamak, kaydetmek, saklamak, muhafaza etmek, değiştirmek, yeniden düzenlemek, açıklamak, aktarılmak, devralmak, elde edilebilir hâle getirmek, sınıflandırmak veya kullanmak gibi işlemleri gerçekleştirir. Veri işleyenler, yürürlükteki yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde kişisel verileri işlemekle yükümlüdür. Veri işleyenler, kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin toplanması, saklanması, organize edilmesi, işlenmesi, aranması, raporlanması ve korunması için kullanılan bir yazılım veya donanımdır. Bu sistemler, verileri toplamak, depolamak, organize etmek, işlemek, arama yapmak ve raporlamak için kullanılır. Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin kolayca erişilebilir, aranabilir ve kullanılabilir hale getirilmesini sağlar. Bu sistemler, verilerin güvenliğini ve gizliliğini de sağlamak için çeşitli güvenlik tedbirleri içerebilir.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” olan Cabitaş Mühendislik Tic. Ltd. Şti’nin kurumsal kimlik bilgileri aşağıdaki şekildedir:

 • Ticaret Sicil No : 19332
 • Mersis No : 0310005556000016
 • Vergi Dairesi : Selçuk V.D.B.
 • Vergi Numarası : 3100055560
 • Merkez Adresi : Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi A Blok No: 2/109 Selçuklu / KONYA
 • Telefon : +90 332 241 3500
 • İnternet Sitesi : www.cabitas.com
 • E-posta Adresi : [email protected]

 

Kişisel Verilerin Toplanması

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizi güvenliği sağlamak amacıyla, iş amaçlarımızla ilişkilendirilmiş olarak toplamaktadır. Bu veriler, işlemlerimizi gerçekleştirmek, hizmetlerimizi geliştirmek ve sizlere daha iyi bir deneyim sunmak için kullanılacaktır. Kişisel verilerinizin toplanması, yürürlükteki yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak amacıyla uygun güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

Dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde verileriniz toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; Müşteri bilgi onay formları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, satın alma talep formları, cari kart açılış formları diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday başvuru formları, şikayet/talep/iletişim formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Cabitaş Mühendislik Tic. Ltd. Şti. dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplamaktadır.

KVKK m. 5 uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumunda kanunlardan doğan temel hak ve özgürlükleriniz ile kişilik haklarınız zarar vermeksizin kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın işlenebilir. Buna karşılık KVKK m. 6 uyarınca özel nitelikteki kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından talep edilmediği gibi bu tür verileri bizimle paylaşmak zorunda değilsiniz. Bu tür özel nitelikteki verileri paylaşmanız halinde ise bu veriler ancak açık rızanızın olması halinde işlenebilir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

Yukarıda bahsi geçen amaçlar başta olmak üzere, aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bayiler veya İş Ortakları ile ilgili Süreçlerin Yönetilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
 • Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Denetimi ve Güvenliğinin Yerine Getirilmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • İş Süreçlerinin Sağlanması ve İyileştirilmesine Yönelik Önlemlerin Alınması
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Süreçlerinin Yönetilmesi
 • Pazarlama/Analiz Çalışmaları
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yönetilmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçleri/Sözleşmenin kurulması ve/veya ifası
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikâyet/Öneri Takibi
 • Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Cabitaş Mühendislik Tic. Ltd. Şti. yürüttüğü faaliyetlerle ilgili Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerinizi onayınız doğrultusunda paylaşılabilmekte veya aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, hizmet sağlayıcılarına, yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik İş/Çözüm Ortaklarımıza, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan sunucularımıza, Şirket yetkililerimize, Tedarikçilerimize, ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere KVKK nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

VERİ SORUMLUSU, kişisel verilerin paylaşılması halinde gerekli idari ve teknik tedbirleri, tüm güvenlik önlemlerini almaya özen göstermektedir. VERİ SORUMLUSU verilerinizin aktarılması ve paylaşılması hususunda dikkat ve özen yükümlülüğüne uymakta, verilerinize ve güvenliğine değer vermektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınızla ilgili taleplerinizi Şirketimize aşağıda açıklanan yöntemlerle iletmeniz halinde KVKK m. 13 uyarınca başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Avrupa Birliğinde Yerleşik Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Avrupa Birliği (“AB”) tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Avrupa Birliği “Genel Veri Koruma Tüzüğü” (“GDPR”) “Genişletilmiş Etki Alanı” kuralını ilke olarak benimsemiş ve bu ilke gereğince Avrupa Birliği’nde yerleşik olmasa dahi Avrupa Birliği ülkelerine bağlı kişilere mal veya hizmet sunan veri sorumlularının GDPR kapsamında olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle “Cabitaş Mühendislik Tic. Ltd. Şti.” tarafından kişisel verileri işlenen Avrupa Birliği’ne bağlı gerçek kişilerin kişisel verileri, KVKK’nın yanı sıra GDPR kapsamında da korunmaktadır. GDPR kapsamında korunan veri sahipleri, KVKK tarafından kendisine tanınan haklara ek olarak aşağıda belirtilen haklara da sahip olup bu doğrultuda da Cabitaş Mühendislik Tic. Ltd. Şti. ‘ye yönelik aşağıda yazılı hak ve taleplerde bulunabilirler: Veri sahibinin Cabitaş Mühendislik Tic. Ltd. Şti.’nin işlemekte olduğu kişisel verileri silmesini, belirli istisnalara tabi olarak işlemesini veya işlemeyi durdurmasını isteme, Cabitaş Mühendislik Tic. Ltd. Şti.'nin verileri pazarlama amacıyla kullanmayı durdurmasını isteme, Cabitaş Mühendislik Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenmekte olan kişisel verilerin kendisine gönderilmesini veya başka bir veri sorumlusuna iletilmesini isteme, herhangi bir sebeple Cabitaş Mühendislik Tic. Ltd. Şti. tarafından veri sahibinin kişisel verilerine erişiminin engellenmesi durumunda, erişimin engellenme sebebine yönelik bilgi alma. Kişisel Veri sahibinin söz konusu taleplerinin bir maliyet gerektirmesi halinde Cabitaş Mühendislik Tic. Ltd. Şti., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret ve masraf talep etme hakkına sahiptir.

 

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, sadece iş amacımızla bağlantılı olarak, gerekli süre boyunca işlenmektedir. İş amacının gerçekleştirilmesiyle birlikte kişisel verileriniz, güvenli bir şekilde saklanarak, yasal zorunluluklar veya hukuki talepler nedeniyle mevzuatın öngördüğü süreler dahilinde saklama süresi boyunca saklanır. Kişisel verilerinizin işlenme süresi, verilerin amacına ve mevzuatın öngördüğü sürelere göre değişebilir.

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verileriniz, iş amacının gerçekleştirilmesiyle birlikte veya yasal zorunluluklar veya hukuki talepler nedeniyle saklama süresi dolması ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu işlemler, verilerin güvenli bir şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak gerçekleştirilir. Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemi, mevzuatın öngördüğü süreler dahilinde gerçekleştirilir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunmak İçin:

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem (ler)le Şirketimize iletebilirsiniz.

Yazılı olarak yapılacak olunan başvurular, "Verisi İşlenen İlgili Kişiler İçin Başvuru Formu" nun doldurulması suretiyle

 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Şirketimizin Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi A Blok No: 2/109 Selçuklu / KONYA adresine postalanmak suretiyle veya elden teslimi ile
 • Başvuru [email protected] e-posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece [email protected] e-posta adresinin kullanılması gerekmekte olup, şirketimizin Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi A Blok No: 2/109 Selçuklu / KONYA adresine müratacat ile bu adresler dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Bu web sayfası kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır.